Podrška u lečenju inflamatornih bolesti creva

Podrška u lečenju inflamatornih bolesti creva

Autor: Ass. Dr sci. med. Srđan Marković

Malnutricija se moze javiti kao problem kod pacijenata sa inflamatornim bolestima creva (enql. lnflam-matory bowe/ disease, IBD),

sa ulceroznim kolitisom, ali se vise javlja kod pacijenata sa Kronovombolesti koja moze da zahvati bilo koji segment digestivnoq trakta.

Malnutricija је cešća u pedijatrijskoj populaciji IBD pacijenata. Potrebno је tražiti znake malnutricije i u pedijatrijskoj i u adultnoj populaciji i to od momenta postavljanja dijagnoze.

Nutritivnom podrškom kod ovih pacijenata se sprečava malnutricija, deficijencija mikroelemenata, osteoporoza,kod dece se postiže optimalni rast i razvoj.

Ne postoji razlika u efikasnosti izmedu primene enteralne ishrane i terapije kortikosteroidima u lečenju akutne Kronove bolesti kod dece.

Poboljšani rast i razvoj, bez neželjenih efekata steroidne terapije, favorizuju enteralnu ishranu kao bolji izbor za prvu liniju terapije kod dece sa aktivnom Kronovom bočešču…

Kompletau brošuru možete skinuti u našoj DOWNLOAD sekciji.