IBD i invalidnost

Tokom jeseni 2021. pokrenuta je kampanja „Život za pet“.

cilj kampanje je priznavanje telesnog oštećenja kroz procenu radne sposobnosti i priznavanje invalidnosti kod osoba sa zapaljenjskim bolestima creva.

Obratili smo se na više adresa kako bi predstavili probleme sa kojima se susrećemo.

U regionu je ovaj problem prepoznat i došlo se do rešenja koja osobama sa dijagnozom zapaljenjskih bolesti creva poboljšavaju kvalitet života.

U tom smislu smo bili na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa kojima smo razgovarali na ovu temu.

Naišli smo na razumevanje i dobili smo preporuke na koji način da nastavimo kampanju.

Nakon sastanka smo dobili belešku sa ovog sastanka koju u celini objavljujemo.

Beleška sa sastanka sa predstavnicima Udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis (UKUKS)

Sastanak je održan 2.11.2021. godine u prostorijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Ministarstvo), Makedonska 4, sa početkom u 10 časova.

Prisustvovali su:
– predstavnici Ministarstva: Zoran Antić, državni sekretar, Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra, Ljiljana Radifković i Jelena Novaković,
– predstavnici UKUKS: Ljiljan Đaković, Dušan Rajaković i Sonja Todorović,
– predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Sektor za medicinsko veštačenje (Fond): dr Miladin Bujaković, dr Ljiljana Mitrović i dr Jovanka Lukić.

Sastanak, koji je sazvan na inicijativu UKUKS, je otvorio i prisutne pozdravio Zoran Antić, državni sekretar. Naveo je da predstavnici Ministarstva imaju puno razumevanje za poziciju UKUKS i da je iz tog razloga i odlučeno da se ovaj sastanak održi, što se inače izbegava i zamenjuje video pozivima, zbog situacije izazvane korona virusom, a posebno imajući u vidu da je Ministarstvo već odgovaralo UKUKS u martu ove godine. Predstavnike UKUKS je pozvao da bliže obrazlože razlog svog obraćanja.
Predstavnici UKUKS zahvalili su se na prilici da neposredno iznesu svoje probleme i predloge. Istakli su da UKUKS postoji 11 godina i da ne traže materijalnu pomoć, već način da svojim članovima poprave kvalitet života ostvarivanjem određenih prava koja po njihovim saznanjima imaju oboleli u regionu. Naime, iz ličnog iskustva i iskustva svojih članova, ukazali su da se zbog bolesti i posledica koje prouzrokuje, susreću sa različitim teškoćama u svakodnevnom životu. Posebno su izdvojili problem u vezi sa obezbeđivanjem obeleženog parking mesta, kao i probleme prilikom zapošljavanja, imajući u vidu da od Kronove bolesti obolevaju osobe uzrasta između 20 i 40 godina. O ozbiljnosti problema govori i podatak da trenutno ima 10.000 obolelih, sa tendencijom da se taj broj poveća. Konkretno, predlažu izmenu Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja („Službeni glasnik RSˮ, br. 105/03, 120/08 – Pravilnik), i s tim u vezi ističu da imaju podršku lekara iz oblasti gastroenterologije, koji se takođe mogu uključiti, ukoliko to bude potrebno.
U vezi sa iznetim problemima, a imajući u vidu nadležnost Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje Ministarstva, Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra, najpre je istakao da je UKUKS odgovoreno u delu primene propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju i da im je ukazano na prava koja predviđaju propisi iz ove oblasti. Dodao je takođe da postupak izmene Pravilnika nije jednostavan, i da se pre svega tiče medicinske struke, koja ceni opravdanost predloga za izmene ili dopune istog.
S obzirom da se stepen telesnog oštećenja utvrđuje u postupku veštačenja koji sprovodi Fond, lekari, dr Bujaković, dr Mitrović i dr Lukić, predstavnici Sektora za medicinsko veštačenje Fonda, su takođe podvukli da imaju puno razumevanja za iznete probleme UKUKS. Naveli su da u svom radu postupaju u skladu sa propisima iz ove oblasti, ceneći radnu sposobnost, procenat telesnog oštećenja i potrebu za pomoći i negom drugog lica. Pored toga, pošto od Kronove bolesti obolevaju mlađe osobe, ukazali su da se u Fondu uslužno vrši i procena radne sposobnosti na osnovu zahteva koji se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, a što je od značaja za zapošljavanje invalidnih lica.
Takođe, nakon iznošenja uporednih podataka u Hrvatskoj i kod nas, konstatovano je da su medicinski parametri isti i da se utvrđeni procenti telesnog oštećenja za ove slučajeve ne razlikuju, 40-80%, s tim što su predstavnici UKUKS ukazali da oboleli u Hrvatskoj ostvaruju beneficije (kao što je parking mesto), već na osnovu same dijagnoze.
Imajući u vidu sve izneto u izlaganju UKUKS i u diskusiji koja je usledila, predstavnici Ministarstva izneli su zaključak da je ovde reč o složenom međuresornom problemu. Naime, obezbeđivanje parking mesta je u nadležnosti lokalne samouprave, odnosno Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, zatim problemi sa ovim oboljenjem se mogu javiti u vezi sa obrazovanjem, u nadležnosti su Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a zdravstvena zaštita je u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Što se tiče delokruga Ministarstva, problemi UKUKS ukazuju na to da će se oni neposredno predstaviti nadležnim sektorima ovog ministarstva, tj. Sektoru za rad i zapošljavanje i Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom. Takođe, zaključeno je da je procenat telesnog oštećenja utvrđen Pravilnikom nesporan, jer se ne razlikuje u odnosu na propise u regionu, i da prema tome nema razloga za izmene Pravilnika u tom delu.
Sa svega iznetog, prihvaćen je predlog državnog sekretara Zorana Antića, da beleška sa ovog sastanka radi informisanja bude upućena Sektoru za rad i zapošljavanje i Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, a da se predstavnici UKUKS obrate drugim nadležnim ministarstvima, u cilju rešavanja konkretnih problema, a koji su u njihovoj nadležnosti. Obe strane izrazile su nadu da će ovo biti korak ka iznalaženju rešenja za iznete probleme obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa.

Sastanak je završen u 10.45 časova.

Belešku sačinio,
Sektor za penzijsko
i invalidsko osiguranje

2.11.2021. godine

Vaše sugestije nam možete dostaviti na e-mail UKUKS-a: info@ukuks.org

U nastavku je link na kome je snimak on line panela Život za 5: